سلام ، ما شیربها از داماد نمیگیریم . و در حد توانمون به عروس جهیزیه میدیم.