[align=justify][size=small]برترین ها: [/size]با آنکه بعضی ها این مدل سنگ را زشت می دانند، ولی گاهی استفاده از آن درفضاهای داخلی مدرن تأثیر زیبایی خلق می کند. چند نمونه از کاربردهای مرمر رنگی در فضای داخلی را در زیر می بینید:[/align]
[align=center]Click here to enlarge[/align]
[align=justify]حمام مرمری، طراحیتوسط معماران سلدورف[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]آشپزخانه ای با طراحیمایکل ورهیدن بلژیکی[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]حمام بزرگی از جنسمرمری کمیاب در خانه ای در لندن[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]یک آپارتمان در لندنبا شومینه مرمری تیره[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]دستشویی یک پنت هاوسبا سینک مرمری، طراحی توسط دیوید هیکس[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]شومینه ای جنس مرمرقهوه ای توسط طراحان بلژیکی[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]سینک مرمری در خانه
شناور تام جیوون[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]حمام دستشویی مرمریخانه از در لندن[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]پیشخوان کابینت ازجنس مرمری صورتی کمرنگ در پورتو[/align]
[align=center][hr]

Click here to enlarge[/align]

[align=justify]وانحمامی از جنس مرمر صورتی در توپانگا، کالیفرنیا، طراحی توسط باربارا بستور[/align]