[size=large] شناسايي فرمهاي مختلف چهره : مربع ، كشيده يا مستطيل ، مثلث، گرد ، بیضی .
با عمل متعادل سازي تكنيك سايه روشن مي توانیم ، چهر ه هاي نامبرده را به شكل بيضي در آوریم .
حال به نحوه عمل متعادل سازي انواع چهره ها مي پردازيم :
[/size]
[size=large]

چهره مربع :
مشخصات :
در اين چهره خط فك و پيشاني وسيع و زاويه دار است ، گونه ها پهن و مسطح مي باشد که با روش زير رتوش مي شود .
فن رنگ زمینه را به تمام چهره میزنیم بعد دو طرف چهره را با فن دو درجه تيره تر و عضلات شقیقه را بطور عمودی سايه زده و به طرف موها محو میكنيم .
زیر استخوانهای گونه با فن دو درجه تيره خطی کشیده زیر آنها را به طرف پائین روی تمام سطح عضله های ماضغه سایه میزنیم و محو میکنیم.
روی زوایای فک زیرین را با فن دو درجه تيره به سایه تبدیل و به زیر فک محومی میكنيم .
کنار سایه های عضلات شقیقه، روی گونه ها ، بالای استخوان های گونه را با فن دو درجه روشنتر از رنگ زمینه چهره روشن میکنیم .
[/size]
[size=large]

چهره مستطیل :
مشخصات :
در اين چهره معمولاً پيشاني و چانه بلندتر از قسمت وسط صورت است و گونه ها صاف و كوتاه مي باشد .
به تمام چهره فن زمينه زده وقسمتهاي گوشه هاي شقيقه ها ونزديك به رستنگاه مو در پيشاني را فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده وبه طرف موها محو میکنیم .
زير استخوان گونه را كمي فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده و روي نيمه عضلات ماضغه محو شود و همچنين روي زواياي فك پايين را فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده و بقيه چهره را با فن دو درجه روشنتر از فن زمينه زده و مرزهاي فن ها را در هم ادغام كرده و محو میكنيم .
[/size]
[size=large]

چهره مثلث :
مشخصات :
پيشاني پهن و چانه باريك مي باشد .استخوان گونه برجسته است .(قسمت فوقاني ومياني چهره با هم برابر وقسمت تحتاني كشيده است .
اول فن زمينه به كل چهره زده ودو طرف پيشاني وروي عضلات شقيقه را بطور نيمدايره فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده وبه طرف موها محو شود از زير استخوانهاي گونه وعضلات ماضغه تا زير فك پايين وكنار عضلات، روي استخوان گونه وروي چانه با فن دو درجه روشنتر از فن زمينه زده شود وتيزي چانه را با فن دو درجه تيره تر از زمينه زده و به طرف زير چانه محو شود .
[/size]
[size=large]

4-چهره گرد :
مشخصات :
در اين چهره پيشاني ،گونه ها و چانه يك دايره را تشكيل مي دهد يعني طول و عرض صورت با هم برابر است معمولاًگونه ها پر است و صورت حالت مسطح دارد .
اول فن زمينه را به چهره زده وزير استخوانهاي گونه و روي تمام سطح عضله هاي ماضغه ، فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده و روي استخوانهاي گونه را دو درجه روشنتر از فن زمينه زده و دو طرف چهره را نزديك به رستنگاه ، فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده و به طرف موها محو میکنیم .
[/size]
[size=large]

چهره بیضی :
مشخصات :
هر يك از سه بخش صورت مساوي و هر كدام 3/1 درازاي صورت را تشكيل مي دهند .
پيشاني پهن تر از چانه و خط گونه با انحناء ملايم به خط فک و با ظرافت به چانه ختم مي شود .
رتوش لازم نيست فقط براي داشتن گونه برجسته به طريق زير مي توان عمل كرد .
به تمام چهره فن مورد نظر را زده ، فقط براي داشتن گونه برجسته در زير استخوانهاي گونه ، فن دو درجه تيره تر از فن زمينه زده و روي گونه فن دو درجه روشنتر میزنیم .
[/size]
[size=large]
شناسائی شکل هندسی چهره مشتري برای هر نوع گریم از ضرورتهای خاصی برخوردار است كه در عمل مهم متعادل یا نامتعادل ساختن آن پس از این شناخت بکار گرفته شده است . [/size]