این دستور از مامی سایت هست خودم درست نکردم ببینم چه جوره اینم دستورش:
[align=justify]
Click here to enlarge

Click here to enlarge[/align]
منبع:مامی سایت