[size=x-large]رشد ماهیان و عواملی که روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند. زیرا حداکثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی اوست. ماهی جانوری خونسرد است و جهت حفظ درجه حرارت بدن خود ، مجبور به صرف انرژی نیست. بدین لحاظ ، یک ماهی نسبت به یک جانور خونگرم ، از لحاظ تبدیل مواد غذایی به پروتئین بدن ، از کارآیی و استعداد بیشتری برخوردار است.

تغذیه ماهیان انرژی مورد نیاز ماهی از غذا تأمین میشود، بهر حال این انرژی در اصل از خورشید تولید میشود. انرژی خورشید بوسیله گیاهانی که برای ساختن کربوهیدراتها ، انرژی مصرف مینمایند، به غذا تبدیل میگردد. جانوران این گیاهان را خورده و انرژی ذخیره شده را جهت انجام فعالیتهای خود مورد استفاده قرار میدهند.بنابراین گیاهان به عنوان تولید کنندگان اولیه مواد غذایی شناخته شدهاند، که این مواد به صور دیگر تبدیل میگردد و سپس در اختیار ماهیان قرار میگیرد.

ترکیبات آلی مورد نیاز ماهیها
[/size]
  • [size=x-large] پروتئینها[/size]

[size=x-large] پروتئینها ترکیبات آلی پیچیدهای هستند که از واحدهای اسید آمینه ساخته شدهاند و از طریق اسیدهای دیواره روده به داخل خون جذب و یا جهت تولید انرژی میسوزند. منابع گیاهی و غالبا حیوانی در تأمین پروتئین مصرفی ، در جیره غذایی مصرفی ، تغذیه مصنوعی پرورش دهندگان گنجانده میشود.[/size]
  • [size=x-large]چربیها[/size]

[size=x-large] این مواد از واحدهای اصلی به نام اسیدهای چرب تشکیل میشوند . اطلاعات در مورد جزئیات نیاز ماهی به چربی در دست نیست، لذا در غذاهای ویژه مصنوعی اهمیتشان در درجه دوم قرار دارد.[/size]
  • [size=x-large]کربوهیدراتها[/size]

[size=x-large] این مواد شامل گروه وسیعی از مواد شامل قندها ، نشاسته و سلولز هستند. این مواد غالبا در تغذیه مصنوعی ماهیانی بکار میروند که از طریق آنزیم آمیلاز ، قادر به بهرهوری از محصولات گیاهی هستند.[/size]
  • [size=x-large]ویتامینها[/size]

[size=x-large] تیامین که در غلات و حبوبات و سبزیجات و خمیر ترش (Yeast) و بافت حیوانی یافت میشود و کمبود آن باعث کمی رشد و تشنجها است.

پیریدوکسین ، که در خمیر ترش ، غلات وحبوبات موجود است و کمبود آن کم خونی ماهی را به دنبال دارد.

اسید اسکوربیک که در سبزیجات و بافت حیوانی موجود و کمبود آن باعث خونریزی بافتها میشود.

ویتامین A در روغن ماهی موجود و از طریق گنجاندن پودر ماهی در جیره غذایی تأمین میشود.

ویتامین D از طریـق تأثیر نور ماوراء بنفـش در پوست ماهی ساخته میشود و کمبود آن اختلال در فرآیند استخوان سازی را باعث میشود.

ویتامین E و ویتامین K در بافت گیاهی و سبزیجات موجود و کمبود آنان باعث کم خونی و اختلال در انعقاد خون میگردد.[/size]