رو جمعه اخرین جمعه ماه مبارک رمضان هست و ما با شجاعت خود از هر شهری به خیابان ها می رویم و شهار می دهیم تا از فلسطین دفاع یادتان باشد شنا هم باید بیایید*