دانشمندان توانسته اند تندترين فلفل جهان را به رشد برسانند كه در طي قرن هاي گذشته فلفلي به تندي آن هرگز رشد نكرده است.

اين فلفل داراي يك ماده شيميايي قرمز رنگ به نام كيساينسين است كه هم اكنون عنوان داغترين فلفل دنيا را در گينس به نام خود كرده است.

فلفل شبح از ديگر فلفل هاي داغي است كه در مسابقه ها ركورد را به خود اختصاص داده بود.

[align=center]Click here to enlarge

Click here to enlarge[/align]