اين الماس به بزرگي يک تخم مرغ است که وزن آن 118 قيراط است، اين الماس سفيد بي عيب و نقص قرار است به زودي به حراج گذاشته شود که به نظر ميرسد که به عنوان بزرگترين الماس دنيا تمامي جواهر فروشان مطرح در دنيا به دنبال آن هستند.

[align=center]Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlarge[/align]