برای انجام طلاق توافقی، زوجین یا وکیل دادگستری باید اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی در دادگاه خانواده کند.
[align=justify]کپی شناسنامه زوجین، کپی عقدنامه ضمیمه دادخواست شده و توافق آنها درخصوص حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک در متن دادخواست ذکر گردد. گاهی به منظور انجام تشریفات قانونی، زوج به زوجه وکالت رسمی در طلاق که در دفترخانه ثبت شده می دهد تا وی از جانب زوج جریان دادرسی را انجام دهد.[/align]
[align=justify]پس از ثبت دادخواست، دادگاه از زوجه می خواهد تا آزمایش بارداری را انجام و گواهی عدم حمل را به دادگاه تسلیم نماید. سپس زوجین به واحد مشاوره خانواده در دادگاه ارجاع می شوند تا نظر مشاور ضمیمه دادخواست شود.[/align]
[align=justify]پس از آماده شدن مدارک لازم دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. این مراحل معمولا بین یک هفته تا 10 روز طول میکشد. پس از آن زوجین می توانند با مراجعه به یکی از دفتر خانه های طلاق اقدام به ثبت رسمی طلاق نمایند.گواهی عدم بارداری نیز باید به دفترخانه طلاق تسلیم شود.[/align]
حق الوکاله وکیل برای انجام طلاق توافقی برای هریک از زوجین ششصد هزار تومان می باشد.