نقاشی اثر ناصرالدین شاه قاجار در موزه نظامی در بندر انزلی


Click here to enlarge