جفره اویتو هنرمند آمریکایی است که با استفاده از شاخه های خشک شده که در طبیعت پیدا کرده مجسمه های خارق العاده و باور نکردنی میسازد.

Click here to enlarge

Click here to enlarge

Click here to enlargeClick here to enlarge
Click here to enlarge