دانش آموز اندیمشکی هنگام مانور زلزله در مدرسه در حرکتی زیبا به جای اینکه به زیر صندلی پناه ببرد.. به مرام پهلوانی پدرانش پناه برد و همکلاسی معلولش را نیز پناه داد.

Click here to enlarge