موارد مصرف‌: انترفرون‌ آلفا در درمان‌لوسمي‌ Hairy cell، كونديلوماتا الكوميناتا،هپاتيت‌ مزمن‌ فعال‌، non A و non B/C،ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌ با ايدز، كارسينوم‌مثانه‌، كارسينوم‌ كليه‌، لوسمي‌ ميلوسيتيك‌مزمن‌، پاپيلوماتوزيس‌ لارنژيال‌، لنفوم‌هاي‌غيرهوچكيني‌، ملانوم‌ بدخيم‌، ميلوم‌مولتيپل‌ و ميكوزفونگوئيد مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ در درمان‌كارسينوم‌ دهانه‌ رحم‌ نيز مصرف‌شده‌است‌.

مكانيسم‌ اثر: انترفرون‌ها اثر ضدويروس‌،ضدتكثير و تقويت‌ ايمني‌ دارند. فعاليت‌ضدويروس‌ و ضدتكثير آن‌ به‌علت‌ تغييردر ساخت‌ DNA و RNA و پروتئين‌هاي‌سلولي‌ شامل‌ انكوژن‌هاست‌. انتروفرون‌همچنين‌ باعث‌ كاهش‌ تكثير سلول‌ و نيزافزايش‌ فعاليت‌ فاگوسيتيك‌ ماكروفاژها واثرات‌ سيتوتوكسيسيته‌ لنفوسيت‌ها برروي‌ سلول‌هاي‌ هدف‌ مي‌شود.

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌دارو بيش‌ از 80% است‌. متابوليسم‌ داروكليوي‌ است‌. نيمه‌ عمر آلفا 2a ركامبيننت‌بعد از تزريق‌ عضلاني‌ 6-8 ساعت‌ وبه‌صورت‌ انفوزيون‌ وريدي‌ 3/7-8/5ساعت‌ است‌. نيمه‌ عمر آلفا 2bركامبيننت‌بعد از تزريق‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌ 2-3ساعت‌ است‌. با مقدار مصرف‌ روزانه‌به‌صورت‌ تزريق‌ عضلاني‌، ممكن‌ است‌دارو در بدن‌ تجمع‌ يابد. زمان‌ رسيدن‌ به‌حداكثر اثر شكل‌ ركامبيننت‌ آلفا 2a با يك‌نوبت‌ تجويز عضلاني‌ 3/8 ساعت‌ و از راه‌جلدي‌ 7/3 ساعت‌ است‌ و براي‌ ركامبيننت‌آلفا 2bبه‌صورت‌ يك‌ نوبت‌ تجويزعضلاني‌ يا زيرجلدي‌ 3-12 ساعت‌ است‌.

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ حساس‌ بودن‌بيمار به‌ انترفرون‌ آلفا ممكن‌ است‌ به‌ انواع‌ديگر آن‌ نيز حساسيت‌ نشان‌ دهد. بيماران‌حساس‌ به‌ ايمونوگلبولين‌ موش‌ ممكنست‌به‌ انترفرون‌ ركامبيننت‌ آلفا 2aنيز حساس‌باشند.
2 ـ به‌دليل‌ تفاوت‌ در مقدار مصرف‌نمي‌توان‌ انواع‌ انتروفرونهاي‌ آلفا را بدون‌دستور پزشك‌، به‌جاي‌ هم‌ مصرف‌ نمود.
3 ـ در صورت‌ وجود بيماري‌ اتوايمون‌ ياسابقه‌ آن‌، بيماري‌ شديد قلبي‌ مثل‌انفاركتوس‌ ميوكارد اخير، ديابت‌ مليتوس‌مستعد به‌ كتواسيدوز، بيماري‌ ريه‌، آبله‌مرغان‌، زونا، اختلال‌ كار CNS، سايكوزشديد يا سابقه‌ ابتلاء به‌ آن‌، اختلالات‌تشنجي‌، حساسيت‌ به‌ دارو، درمان‌ هپاتيت‌non A و non B/C، عيب‌ كار تيروئيد وكاهش‌ فعاليت‌ مغز استخوان‌ با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.
4 ـ در صورت‌ بروز خونريزي‌ غيرعادي‌،مدفوع‌ سياه‌ و قيري‌، خون‌ در ادرار يامدفوع‌ و بروز لكه‌هاي‌ قرمز رنگ‌ روي‌پوست‌ با پزشك‌ تماس‌ گرفته‌شود.
5 ـ در صورت‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ شديد،كاهش‌ مقدار مصرف‌ تا 50 درصد و يا قطع‌موقتي‌ مصرف‌ دارو پيشنهاد مي‌شود.

عوارض‌ جانبي‌: تغيير حس‌ چشايي‌ يااحساس‌ طعم‌ فلزي‌، اسهال‌، سرگيجه‌،خشكي‌ دهان‌، سندرم‌ شبه‌ سرماخوردگي‌،كاهش‌ اشتها، تهوع‌ و استفراغ‌، بثورات‌جلدي‌، خستگي‌ غيرعادي‌، كم‌ خوني‌،لكوپني‌، ترومبوسيتوپني‌، مسموميت‌ كبدي‌و كاهش‌ نسبي‌ ميزان‌ مو از عوارض‌ جانبي‌مهم‌ و نسبتŠ شايع‌ دارو مي‌باشند.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ كاهش‌ اشتها وخستگي‌ غيرعادي‌ با ادامه‌ مصرف‌ بيشترمشخص‌ مي‌شود و ممكن‌ است‌ نياز به‌كاهش‌ مقدار مصرف‌ باشد. كم‌ اشتهايي‌معمولا طي‌ 4 هفته‌ و خستگي‌ غيرعادي‌هفته‌ها بعد از قطع‌ دارو برطرف‌ مي‌شود.همچنين‌ تهوع‌ و استفراغ‌ معمولا 3-5 روزبعد از قطع‌ مصرف‌ دارو برطرف‌ مي‌گردد.
2 ـ تزريق‌ زيرجلدي‌ براي‌ بيماراني‌ كه‌ترومبوسيتوپني‌ دارند و يا خطر خونريزي‌در آنها وجود دارد، ترجيح‌ داده‌ مي‌شود.
3 ـ كاهش‌ فشار خون‌ طي‌ درمان‌ يا تا 2روز بعد از درمان‌ ديده‌ مي‌شود و نياز به‌درمان‌ كمكي‌ جانشيني‌ مايعات‌ دارد. لازم‌است‌ بيماران‌ به‌خصوص‌ در شروع‌ درمان‌براي‌ كاهش‌ خطر افت‌ فشار خون‌ و ازدست‌ رفتن‌ مايعات‌، مايعات‌ فراوان‌مصرف‌ كنند. گاهي‌ نيز افزايش‌ فشار خون‌مشاهده‌ مي‌شود كه‌ خفيف‌ و گذرا مي‌باشد.
4 ـ كاهش‌ تعداد لكوسيت‌ و پلاكت‌ بامصرف‌ انترفرون‌ آلفا 2b ركامبيننت‌ طي‌3-5 روز درمان‌ مشاهده‌ مي‌شود و 3-5روز بعد از قطع‌ مصرف‌ دارو بهبودمي‌يابد.
5 ـ سندرم‌ شبه‌ سرماخوردگي‌ در اغلب‌بيماران‌ و به‌طور قطع‌ بيشتر در هفته‌ اول‌درمان‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ به‌تدريج‌ به‌علت‌مقاومت‌ طي‌ 2-4 هفته‌ و با ادامه‌ درمان‌كاهش‌ مي‌يابد. در صورت‌ تكرار تب‌ وسردرد و علائم‌ شبه‌ سرماخوردگي‌ قبل‌ وبعد از مصرف‌ انترفرون‌ ممكن‌ است‌ نياز به‌استامينوفن‌ باشد. در صورت‌ تداوم‌سردرد كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو پيشنهادشده‌ است‌.
مقدار مصرف‌:
انترفرون‌ آلفا 2a: در درمان‌ لوسمي‌Hairy cell به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌ابتدا 3 ميليون‌ واحد در روز به‌مدت‌ 16 روزتا 24 هفته‌ مصرف‌ مي‌شود. براي‌ درمان‌نگهدارنده‌ به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌3 ميليون‌ واحد سه‌ بار در هفته‌ به‌كارمي‌رود. در ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌ با ايدزبه‌صورت‌ عضلاني‌ يا زير جلدي‌ ابتدا 36ميليون‌ واحد در روز به‌مدت‌ 10-12 هفته‌يا 3 ميليون‌ واحد در روز در روزهاي‌ اول‌تا سوم‌ و 9 ميليون‌ واحد در روزهاي‌چهارم‌ تا ششم‌ و 18 ميليون‌ واحد در روزدر روزهاي‌ هفتم‌ تا نهم‌ درمان‌ مصرف‌مي‌شود و براي‌ باقيمانده‌ دوره‌ 10-12هفته‌اي‌ روزي‌ 36 ميليون‌ واحد تزريق‌مي‌شود. در درمان‌ نگهدارنده‌ به‌صورت‌عضلاني‌ يا زير جلدي‌ 36 ميليون‌ واحد سه‌بار در هفته‌ تزريق‌ مي‌گردد.
انترفرون‌ آلفا 2b: در درمان‌ لوسمي‌Hairy cell به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌2 ميليون‌ واحد سه‌ بار در هفته‌ تزريق‌مي‌شود. در درمان‌ كونديلوماتا آكوميناتابه‌صورت‌ تزريق‌ داخل‌ ضايعه‌ 1 ميليون‌واحد در زگيل‌ (تا 5 زگيل‌) سه‌ بار در هفته‌يك‌ روز در ميان‌ به‌مدت‌ سه‌ هفته‌ تجويزمي‌شود. در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ دلخواه‌حاصل‌ نشد، 12-16 هفته‌ بعد از شروع‌درمان‌ اوليه‌، دوره‌ دوم‌ تجويز مي‌شود. درصورتي‌ كه‌ تعداد زگيل‌ها 6-10 عدد باشدمي‌توان‌ 5 زگيل‌ را در دوره‌ اول‌ و 5 زگيل‌ رادر دوره‌ دوم‌ درمان‌ نمود و در صورتي‌ كه‌بيشتر از 10 زگيل‌ باشد نياز به‌ دوره‌هاي‌بعدي‌ مي‌باشد. در ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌با ايدز به‌صورت‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ 30ميليون‌ واحد به‌ ازاي‌ هر مترمربع‌ سطح‌بدن‌ سه‌ بار در هفته‌ تجويز مي‌شود. دردرمان‌ هپاتيت‌ مزمن‌ فعال‌ non A وnonB/C به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زير جلدي‌3 ميليون‌ واحد سه‌ بار در هفته‌ تزريق‌مي‌گردد و در صورت‌ عود بيماري‌ مقدارمصرف‌ تكرار مي‌شود.