در استرالیا می توانید به داخل این اتاقک ها رفته و اقیانوس را بهتر مشاهده کنید


Click here to enlarge