عکس زیر، مربوط به یک داعشی عطر فروش در شهر رقه سوریه است

Click here to enlarge