شماره میل قلاب: 1.50mm

بدن:

دور1: با نخ رنگ نارنجی، 5تا پایه كوتاه در مجیك رینگ


دور2: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 10پایه كوتاareیم


دور3: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 5بار تكرار. ( 15پایه كوتاه )


دور4: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 7بار تكرار - 1 پایه کوتاه. ( 22پایه كوتاه )


دور5: { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره - 2تا پایه كوتاه } 7بار تکرار - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره. ( 30پایه كوتاه )


دور6: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 30پایه كوتاه )


دور7: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 30پایه كوتاه )


دور8: { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه - { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه. ( 36پایه كوتاه )

دور9: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 36پایه كوتاه )


دور10: 1پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 36پایه كوتاه )


دور11: { کاهش } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه - { کاهش } 3بار تکرار - 12تا پایه كوتاه. ( 30پایه كوتاه )


دور12: { 1 كاهش - 2تا پایه كوتاه } 7بار تكرار - 1 کاهش. ( 22پایه كوتاه )


دور13: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 7بار تكرار - 1 پایه کوتاه. ( 15پایه كوتاه )


داخل بدن را با الیاف پر کنید.


دور14: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 5بار تكرار. ( 10پایه كوتاه )


دور15: { كاهش } 3بار تكرار.


پا: ( 6عدد ببافید


دور1: با نخ رنگ نارنجی، 7تا پایه كوتاه در مجیك رینگ


دور2تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 7پایه كوتاه )


مانند شکل پاها را به بدن بدوزید. ( اگر بتوانید داخل پاها را هم با الیاف پر کنید، بهتر است )


چشم: ( 2عدد ببافید )


دور1: با نخ رنگ سفید، 6تا پایه كوتاه در مجیك رینگ


دور2: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 12پایه كوتاه )


دور3: { 1 پایه كوتاه - 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره } 6بار تكرار. ( 18پایه كوتاه )


دور4و5و6: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 18پایه کوتاه )


دور7: { 1 پایه كوتاه - 1 كاهش } 6بار تكرار. ( 12پایه کوتاه )


داخل چشم ها را با الیاف پر کنید .


دور8: دور15: { كاهش } 6بار تكرار.


چشم ها را به بالای بدن بدوزید.


چنگال: ( 2عدد ببافید )


دور1: با نخ رنگ نارنجی، 7تا پایه كوتاه در مجیك رینگ


دور2تا7: 1 پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 7پایه كوتاه )


دور8: 2تا پایه كوتاه در هر زنجیره. ( 14پایه كوتاه )


دور9: { 2تا پایه كوتاه در یك زنجیره - 1 پایه كوتاه } 7بار تکرار. ( 22پایه کوتاه )


راه10: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 10تا پایه کوتاه ببافید.


راه11: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 2تا پایه کوتاه - 1 کاهش - 2تا پایه کوتاه - 1 کاهش - 2تا پایه کوتاه ببافید.


راه12: کار را برگردونید. 1 زنجیره بافته و 2تا پایه کوتاه - 2تا کاهش - 2تا پایه کوتاه ببافید.


راه13: کار را برگردونید و 3تا کاهش.


راه های 10تا13 را برای طرف دیگر هم تکرار کنید.


داخل چنگال ها را با الیاف پر کنید و لبه ها را بهم بدوزید و آنها را به بدن وصل کنید.

Click here to enlarge