کشتی گیری در استخری از گوجه فرنگی در یک رویداد گردشگری در چین

Click here to enlarge