در برخی کشورها افراد برای فاصله گرفتن از غذاهای صنعتی و روش‌های پرورش صنعتی مواد غذایی از جمله استفاده از سموم و کودهای شیمیایی، به رژیم گیاهخواری روی می‌آورند و معمولاً برایشان مهم است که از گیاهان ارگانیک، یعنی گیاهانی که در پرورش آن‌ها از هیچ‌گونه سم شیمیایی یا کود شیمیایی استفاده نشده باشد، مصرف کنند اما در مورد این که محصولات مزیتی غیر از نداشتن سم و از نظر ارزش غذایی داشته باشند، شواهد کافی وجود ندارد.