1ـ هدایت لیفتراک فقط برعهده راننده بوده و از واگذاری آن به دیگران پرهیز گردد.
۱ـ حتما از وسایل حفاظت فردی نظیر کلاه ایمنی برای راننده استفاده گردد.
۲ـ استفاده از اتاق مناسب لیفتراک جهت پیشگیری از برخورد وسایل مکانیکی به راننده .
۳ـ نصب ابزار اخطار دهنده مثل بوق .
4ـ نصب چراغ جلو و عقب در لیفتراک به ویژه برای کار در شب و نقاط تاریک .
5ـ همرا داشتن یا تجهیز لیفتراک به وسایل اطفاء حریق ...