ازگذشته تا به امروز جهان در حال استخراج نف بوده است و بسیار ب اهمیت برای همه می باشد
با استخراج نفت تبدیل کردن ان به سایر مواد شیمیای و صنعتی امروزه یکه فعالیت محصوب می شود و همچنین از نف هم محصولات غیر نفتی هم تولید می کنند که به ان صنایع پتروشیمی می گویند
همچنین مواد اولیه‌ حاصل از صنعت نفت كه برای تهیه سایر فرآورده‌های شیمیایی به كار می‌رود، مواد پتروشیمی نامیده می‌شود.
خب کشور ایران از معادن نفتی زیادی برخوردار است بنابراین صنایع های پتروشیمی بسیار اهمیت ویژه ایی دارد و مجتمع پتروشیمی ایزران جز بزرگترن مجتمع های پتروشیمی جهان است
و این امر باعث شده رشد اقتصادی کشور روز به روز بیشتر شود
برای ثبت یک شرکت پتروشیمی می توان از تمام قالب ای مربوط به ثبت شرکت استفاده کرد که این قالب ها شامل:
سهامی خاص ,بامسئولیت محدود, مختلط سهامی , مختلط غیرسهامی ,تضامنی,نسبی,تعاونی
ولی اکثر افراد از میان این قالبها بیشتر قال ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص را انتخاب می کنند

برای آشنایی با شرایط و مدارک ثبت شرکت پتروشیمی در قالب های ذکر شده به وب سایت بانک اطلاعات ثبتی مراجعه فرمایید