کسانی که تقاضای تاسیس شرکت بازاریابی شبکه دارند باید علاوه بر ارائه مدارک هویتی اعضای شرکت اصل و کپی ان باید کپی برابر اصل اگهی تاسیس اساسنامه و روزنامه رسمی ثبت شرکت و اخرین تغییرات ان را با تقاضای خود همراه با مدارک و اطلاعات زیر به دبیرخانه تحویل دهید
1- تکمیل فرم شماره 1 حاوی اطلاعات مرتبط با اعضای متقاضی تاسیس شرکت بازاریابی شبکه ای و نحوه فعالیت آن
2- تکمیل فرم شماره 2 حاوی اطلاعات مربوط به طرح پرداخت حق الزحمه بازاریابان
3- تکمیل فرم شماره 3 حاوی اطلاعات مربوط به امور مالی تاسیس بازاریابی شبکه ای
4- تکمیل فرم شماره ی 4 حاوی اطلاعات پیوست اعم از کاتالوگ ها،سایر اوراق و اسناد مد نظر متقاضی بازاریابی شبکه ای


ادامه مطلب در
ثبت شرکت بازاریابی بانک اطلاعات ثبتی