چند نکته در رابطه با استفاده صحیح از یخچال بوش :
1-یخچال فریزر بوش از اجزای مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است.
2-یخچال را مستقیما به برق وصل نکنید بلکه از محافظ برق استفاده کنید
3-در ابتدای استفاده از یخچال بوش ترموستات آن را بر روی عددی متوسط قرار دهید
4-سعی کنید یخچال فریزر را دور از حررات قرار دهید
5-در هنگام قرار دادن یخچال دقت نمایید فاصله ای بین دیوار رعایت شده باشد
6-در صورتیکه دستگاه را جابجا کردید 2 ساعت پس از جابجایی آن را به برق نزنید
7-بگذارید مواد غذایی خنک شود و سپس در داخل یخچال قرار دهید
8-در صورت رفتن به مسافرت ترموستات آن را بر روی درجات کم قرار دهید
9- در هنگام تمیز کردن آن حتما آن را از برق جدا نمایید

نمایندگی بوش قائم سرویس