پیوند زدن را میتوان این جور تعریف کرد که اتصال دو قطعه از گیاه متفاوت بر روی یکدیگر به منظور ایجاد گیاه جدید. پیوند شامل دو قسمت است ۱- پایه ۲- پیوندک
پایه به قسمت پایینی گیاه در عمل پیوند گفته می‌شود که پیوندک بر روی آن سوار می گردد و دارای ریشه و ساقه است. به قسمت بالایی گیاه که پایه در زیر آن قرار میگیرد و دارای جوانه و برگ است پیوندک گفته می شود.
مسلم است که هرچی دو گیاه از لحاظ ژنتیکی و خانوادگی به همدیگر نزدیک تر باشد عمل پیوند بهتر انجام گرفته و احتمال موفقیت پیوند نیز بالا می رود.