زود ، تند ، سريع تو ده تا كلمه قبليتو توصيف كن، حتماً بايد ده تا صفت خوب و بدشو بگي14149