[align=center][size=medium][img=300x200]http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/103807.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][rtl][size=medium]برای میکاپ چشمها و آرایش صورت همیشه نباید رنگها هما هنگ و ست باشند بلکه گاهی به کار بردن رنگهای متضاد هم میتواند آرایش چشمهای شما را بسیار جذابتر کند...[/size][/rtl][/align]

[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium] برای میکاپ چشمها و آرایش صورت همیشه نباید رنگها هما هنگ و ست باشند بلکه گاهی به کار بردن رنگهای متضاد هم میتواند آرایش چشمهای شما را بسیار جذابتر کند...[/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی اول:[/size] [/align]
[align=justify][size=medium]انتخاب پکیج سایه های دودی از سفید، نقره ای تا دودی تیره به همراه قلم موهای مخصوص کار:[/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][align=center][size=medium][img=379x262]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/smokyeyepalette.jpg[/img][/size][/align]
[/align]
[align=justify][align=center][size=medium][img=382x300]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/fdr2.jpg[/img][/size][/align]
[/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی دوم :[/size] [/align]
[align=justify][size=medium] با استفاده از قلم موی کوچک اما پهن سایه ی سفید و نقره ای را یک در وسط و درست پشت پلک بزنید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=377x299]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/ft3.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی سوم:[/size][/align]
[align=justify][size=medium]روی همه ی آنها از سایه ی دودی سیرتر استفاده کنید. [/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=370x296]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/kiud6.jpg[/img][/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=379x303]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/der4.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=374x302]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/bnju5.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی چهارم :[/size][/align]
[align=justify][size=medium]کمی از سایه ی روشنتر نقره ای اکلیلی با برداشتن و گذاشتن برس و درست در گودی چشمها بزنید.[/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=377x303]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/hgty8.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=376x300]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/iuylk9.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی پنجم:[/size][/align]
[align=justify][size=medium]از رنگ براق یک صورتی کمرنگ و خوشرنگ از برآمدگی پشت پلک تا زیر ابروها با برسی تمیز جداگانه استفاده کرده و خوب آن را پخش کنید. [/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=381x299]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/vcfgd11.jpg[/img][/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=377x301]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/ytfd10.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی ششم:[/size][/align]
[align=justify][size=medium]فاصله ی بین سایه ی صورتی و دودی را که دقیقا پشت پلکهاست را با کمی سایه ی طلایی کمرنگ برس بکشید و کمی با هم ادغام کنید. [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=378x302]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/ghte12.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی هفتم:[/size][/align]
[align=justify][size=medium]با برس نوک تیز و باریک کمی سایه ی اکلیلی نقره ای به زیر چشمها و داخل آنها نیز بکشید و سپس با برسی کمی پهن تر آن را زیر چشمها پخش کنید.[/size][/align]
[align=justify][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=371x299]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/mnjh.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=377x300]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/jhuk16.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=justify][size=medium]مرحله ی هشتم:[/size][/align]
[align=justify][size=medium]با زدن کمی ریمل به مژه های بالا میکاپی زیبا برای چشمهایتان خواهید ساخت. [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=375x302]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/nbvfg19.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium][img=377x299]http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-17/jkiyu17.jpg[/img][/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]
[align=center][size=medium] [/size][/align]